PLEXI LUMINAIRES

     

PLEXI LUMINAIRES katalog             PLEXI LUMINAIRES katalog old site

 


 

BOX (SURFACE MOUNTED)

PLEXI LINE (RECESSED)

PLEXI LINE (PENDANT)

PLEXI ROUND (SURFACE MOUNTED)

STILO (PENDANT)

         
 

SLOTLIGHT - PLEXI CENTER (PENDANT)

SLOTLIGHT - PLEXI ENDS (PENDANT)

BINARIO (PENDANT)

TOXON